Определение

“Наблюдавано жилище” е форма на социална услуга за оказване на подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, които напускат специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище и им предстои да водят независим начин на живот.

Целеви групи:
Целевата група включва пълнолетни жени и мъже в трудоспособна възраст, с възможност да бъдат изведени от специализирани институции, преходни и защитени жилища. Възможно е и приемането в наблюдаваното жилище на лица в риск от общността в трудоспособна възраст, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа и се нуждаят от професионална помощ в прехода към самостоятелен живот.

Необходими документи при кандидатстване за настаняване:

 • молба за ползване на социална услуга;
 • декларация – данни за семейно състояние и доходи;
 • експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/ при наличие на такова;
 • личен амбулаторен картон /при наличие/;
 • копие от документ за самоличност;


При необходимост, доставчикът на социалната услуга може да изисква и други документи.

Приемане и напускане:

Приемане:
- Подаване на молба и документите по т. 2 за ползване на социалната услуга в Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес:

 • от лицето, когато е дееспособно;
 • от настойника/попечителя, когато е поставено под запрещение (пълно/ограничено).


Напускане:

 • при подаване на молба и изразено собствено желание на потребителя или неговият представител;
 • при планово напускане при възможност за реинтеграция;
 • при необходимост от връщане в специализираната институция или социалната услуга в общността, поради невъзможност за реинтеграция;
 • кризисно напускане при възникнал инцидент.


Основания за прекратяване на договора за ползване на социалната услугата:

 1. При системно неспазване на договорираните отношения за ползване на социалната услуга и констатирани системни нарушения на Правилника за вътрешния ред от страна на лицето, прието в наблюдаваното жилище.
 2. При отказ от страна на приет в жилището потребител да търси активно работа, да изпълнява доброволческа трудова дейност.
 3. При асоциално поведение – кражби, проституиране, системна психическа и физическа агресия към другите в защитеното жилище, при употреба и внасяне на алкохол или психотропни вещества.
 4. При отказ да работи по изпълнение на планираните в индивидуалния му план дейности за придобиване на самостоятелност, разработен от екипа на услугата.
 5. По собствено желание.
 6. След изтичане на определения срок за пребиваване и изпълнение целите на индивидуалния план за самостоятелен живот.