Ръководство

Весела Цанкова

  • Образование: Магистър – юрист; бакалавър - социални дейности

  • Kвалификации и компетенции: Изготвяне на стратегически документи, Управление на социални услуги, Управление на проекти и дейности; Стартиране на социално предприемачество; Провеждане на тренинги и обучения на деца и възрастни; Консултант - юрист;

  • Професионален опит: Дългогодишен опит в сферата на социалните услуги - 2006г. стартира като социален работник в “Защитено жилище” за младежи с умствени и физически увреждания, продължава кариерата си като експерт “социални дейности”, и “юрисконсулт” в общинска администрация. Понастоящем Председател на УС на сдружение “Граждански инициативи - гр. Ловеч” и Мениджър на социални услуги.

  • Инициатор, учредител и участник в дейността на други организации и структури: Сдружение “Граждански инициативи - гр. Ловеч” - Учредител и Председател на Управителния съвет; Фондация “Живо село” - Учредител и член на Управителния съвет

  • Участие в проекти: Ръководител проект “ Проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“, ПП на НПО в България по ФМ на ЕИП (2009 – 2014) към Сдружение “Граждански инициативи - гр. Ловеч”; експерт - обучител проект „Електронно училище за родители”, финансиран по ОП РЧР към сдружение “Екомисия 21 век”; администратор проект „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи” ОП РЧР към Община Ловеч; Координатор проект „Предоставяне на алтернативни социални услуги „социален асистент” и „домашен помощник” на възрастни и хора с увреждания”, финансиран по ОП РЧР към Община Ловеч; Експерт - обучител проект „Младежки информационно - консултантски център” към Сдружение Екомисия 21 век - Ловеч; координатор „социални дейности” проект „Защитено жилище - независим живот в семейна среда”, финансиран по програма ФАР към Община Ловеч

  • Образование: Магистър по психология, бакалавър – социална педагогика

  • Kвалификации и компетенции: методическо ръководство и подкрепа на специалисти в социалната сфера, психологическо консултиране на деца и родители, възрастни; психологическа подкрепа при кризисни интервенции; умения за работа в мултидисциплинарен екип , провеждане на интервю, работа за групови и индивидуални занимания за деца; медиатор в комуникацията деца – родители; Провеждане на тренинги и обучения на деца и възрастни.

  • Професионален опит: Дългогодишен опит в сферата на социалните услуги. От 2006 г. до 2011г. последователно заема длъжности социален педагог, психолог и управител в “Защитено жилище” за младежи с умствени и физически увреждания – гр. Ловеч; От 2011 до 2013г. е психолог в “Дом за възрастни с физически увреждания” - с. Сливек и в “Център за социална рехабилитация и интеграция” – гр. Ловеч; Към момента. Понастоящем е член на Управителния съвет на сдружение “Граждански инициативи - гр. Ловеч” и методически ръководител на “Център за социална техабилитация и интеграция”, “Център за обществена подкрепа” и “Наблюдавано жилище” - гр. Ловеч;

 • Участие в проекти: психолог – консултант по програма «Голям брат – голяма сестра» към Сдружение Екомисия 21 век - Ловеч; обучител по проект „Предоставяне на алтернативни социални услуги „социален асистент” и „домашен помощник” на възрастни и хора с увреждания”, финансиран по ОП РЧР към Община Ловеч; психолог водещ на група от семейства с репродуктивни проблеми към Фондация «Искам бебе», психолог водещ на група родители по програма Работилница за родители «Да пораснем заедно» към «Уницеф».

 

  • Образование: Бакалавър “Счетоводство и контрол”
  • Kвалификации и компетенции: Счетоводна отчетност и контрол, Управление на човешките ресурси.
  • Професионален опит: от 2014 г. счетоводител към сдружение “Граждански инициативи - гр. Ловеч”
  • Участие в проекти: Счетоводител проект - Проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“, ПП на НПО в България по ФМ на ЕИП (2009 – 2014) към Сдружение “Граждански инициативи - гр. Ловеч”; експерт “”вътрешен мониторинг” - проект „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи” ОП РЧР към Община Ловеч.