Цели

Основни цели на организацията са:

  1. Създаване на предпоставки за развитие на гражданско общество и подобряване условията на живот, чрез извършване на нарочни дейности в областта на: социални дейности; реализация на трудова заетост; образование и култура; здравна култура и образование; туризъм и спорт; екология;
  2. Развитието на гражданското образование и утвърждаване на демократичните идеи и ценности на общността, включително и чрез доброволчество;
  3. Защита на човешките права и закрила на детето;
  4. Насърчаване на социалната интеграция в Европейския съюз;
  5. Стимулиране на регионална конкурентоспособност и устойчиво развитие;
  6. Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и спомагане за развитието на екологичната инфраструктура;