Целта на проекта е да се подобри демократичната култура и гражданска осведоменост и да се насърчи медийната грамотност и гражданското образование на ученици и млади хора.

Проектът предвижда да се изследват познанията, конкретните интереси и ниво на гражданска грамотност на обхванатите ученици . Информацията ще се анализира и ще е основа за изготвяне на инструмент за системно, интегрирано гражданско образование в училище. Разработената методология ще предлага обучение и участие в малки граждански проекти, инициирани, обсъдени, изпълнени и представени от учениците. Ще поощрява социалния ефект, екипната работа, равнопоставеността и удовлетворението от работата в полза на общността.

Методологията ще насърчава развиване на умения за:

1) търсене на обективна информация при формиране на мнения и позиции, рационална аргументация, критичност към източниците на информация;

2) култура на общуване с взаимно изслушване и отвореност към чуждото мнение, идентифициране на колективни интереси, постигане на компромисни решения;

3) развиване на демократични ценности, включително толерантност, плурализъм, както и чувство за овластеност и отговорност за социално-политическите процеси в страната.

4) развиване на методи за взаимодействие между обучители- училища и ученици, въвличане и разпределение на отговорностите.

В процеса на разработване, инструментът ще бъде приложен в партньорските училища, ще се тества и актуализира. Обучителите ще стимулират учениците за реализиране на малки, инициирани с тяхно участие проекти, по конкретни теми. Проектът ще създаде възможности учениците да бъдат проактивни, критични, с познания и позиция по актуални обществено значими теми, които стимулират гражданската им осъзнатост. Резултатите ще бъдат синтезирани в доклад, който ще бъде публично достъпен и изпратен на РУО и МОН, за да се подкрепи процесът по интегриране на гражданското образование в процесът на обучение и израстване на младите хора.

Tази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Граждански инициаитиви- гр. Ловеч" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.

 

Категория: