На 27.05.2015 г. сдружение „Граждански инициативи - гр. Ловеч“ и фондация Институт „Отворено общество“ – гр. София, подписаха договор за изпълнение на проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. по приоритет „Насърчаване на демократичните ценности, включително защита правата на човека“, а специфичната му цел е „Популяризиране и защита на основните човешки права, демократичното участие и честния избирателен процес“. Общата стойност на проекта е 19 899,04 евро, а продължителността му - 10 месеца.

Проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“ се реализира в отговор на установена потребност от подкрепа в адаптацията на 42 деца и младежи с различни форми и тежест на увреждания, настанени през 2014г. в резидентни услуги - „Центрове за настаняване от семеен тип“ в гр. Ловеч. В рамките на проекта се предвижда да се осигури и гарантира независима и обективна подкрепа и информираност на децата и младежите, за защита на фундаменталните им права, регламентирани в Конвенцията за правата на хората с увреждания. Чрез организиране на семинар и „кръгла маса“ ще се привлекат заинтересованите и отговорни страни в процеса на подкрепа на лицата с увреждания за упражняването на техните права и право на избор – през въвеждане на подобрения в практиката на настойническите съвети. Дейностите включват и извършване на анализ на вътрешните правила, с оглед защитата на личната свобода и идентичност и въвеждане на процедури за допитване и включване на потребителите в процесите на взимане на решения. Чрез осигуряване на менторство, супервизия и обучения от квалифицирани експерти ще се окаже и методическа подкрепа на служителите на „Центрове за настаняване от семеен тип“.

С реализацията на проекта ще се изгради и приложи цялостна програма за работа в социалните услуги, която се основава на разпознатите права на хората с увреждания и въвеждане на индивидуален подход, основан на зачитането на интересите на личността и ще се приложи на практика разработеният от партньора - фондация „Де Пасарел - България", Модел за хуманна социална работа, ориентиран към правата на хората с увреждания. Моделът е разработен по проект „Човешки права и качество на живот на хората с увреждания“, финансиран в рамките на първи конкурс за набиране на проектни предложения по Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009–2014г.

http://www.ngogrants.bg/