Отчет за дейността

Отчет за изпълнение на програма за възлагане на управлението на социалнинте услуги „наблюдавано жилище“, гр. ловеч м.октомври - м .декември 2014 г.

Информация за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Наименование на кандидата:СДРУЖЕНИЕ „ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ - ГР. ЛОВЕЧ“
ЕИК176529078
Съкращение на наименованието /ако е приложимо/СГИ - Ловеч
Правен статутюридическо лице с нестопанска цел, регистрирано по ЗЮЛНЦ
Официален адресгр. Ловеч 5500, ул. Тодор Каблешков №61
Адрес за кореспонденциягр. Ловеч 5500, ул. Стефан Караджа №16
Телефонен номер876552571; 068 601277
Номер на факснп
Електронна пощаТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Интернет страницаwww.sgilovech.com
Официален представител Весела Цанкова
Лице за контактиВесела Цанкова
Позиция на лицето за контакти Председател на УС
Мобилен номер на лицето за контакти0876 55 25 71


Отчет на програмата за социалната услугаЧрез социалната услуга „Наблюдавано жилище“ се оказва подкрепа и консултиране на лица, навършили 18 години, изведени от специализирани институции, преходни и резидентни социални услуги от общността.
Капацитетът на “Наблюдаваното жилище” е от 4 човека.
Основни принципи, които се спазват при предоставяне на услугата:
  • Доброволност за ползване на социалната услуга;
  • Зачитане и уважение на личността на потребителите;
  • Зачитане правото на мнение по въпроси касаещи интересите на потребителите;
  • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество.
Период на отчитане1.10.2014 г. - 31.12.2014 г. три месеца
Отчет на дейностите по програматаКъм 01.10.2014г. в „Наблюдавано жилище“ бяха настанени двама потребители, единият от които, повече от една година и все още безработен. През периода не са настанявани нови лица. Потребителят, който към 01.10.2014г. беше безработен е вече назначен на работа по трудово правоотношение и предстои неговото извеждане.
През отчетния период бяха поставени две приоритетни направления в работата на социалната услуга:
1-во- засилване присъствието и непосредствената подкрепа на социалният работник в „Наблюдавано жилище“, като присъствието се съобрази с трудовата заетост и времето на пребиваване в жилището на потребителите. 2-ро- по- активна работа с деца, настанени в ЦНСТ, над 16г. с цел презентиране на услугата и подготовката им за настаняване, в случай на липса на подкрепяща семейна среда след навършване на 18г. и извеждането им от ЦНСТ. За периода се работи активно с две деца от ЦНСТ2, едно от които предстои да бъде настанено в НЖ през месец февруари, а другото през месец март 2015 г.
На всеки от потребителите се води досие, което съдържа актуална оценка на потребностите, индивидуален план за грижи, договор за предоставяне на социалната услуга и други приложени документи.
При предоставяне на услугата се въвличат всички заинтересовани страни в процеса на адаптация и социална интеграция на младежите- работодатели, дирекция „Бюро по труда“, личен лекар, съседи и т.н.