Определение

"Център за обществена подкрепа" е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.Целеви групи и потребители:

 • Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;
 • Семейства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специализирана институция;
 • Семейства, при което има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения;
 • Семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки;
 • Семейства с деца със специални потребности;
 • Семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето;
 • Деца от специализирани институции, на които предстои извеждане от институцията;
 • Деца от общността, за работа по превенция на рисковото поведение;
 • Деца, отпадащи и отпаднали от училище;
 • Деца жертва на насилие;
 • Деца настанени в семейства на роднини и близки;
 • Неглижирани деца;
 • Родители, нуждаещи се от подкрепа.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ НА “ЦЕНТЪР ЗА обществена подкрепа”?

 „Услуги в „Център за обществена подкрепа“- гр. Ловеч можете да получите еднократно, краткосрочно или дългосрочно, в зависимост от Вашите потребности.

Заявление за ползване на социалната услуга можете да подадете при нас в Центъра или в Дирекция “Социално подпомагане- гр. Ловеч.

Социални услуги от „Център за обществена подкрепа“ се предоставят и след издадено направление- за деца или заповед- за възрастни, от Дирекция „Социално подпомагане“.

Можете да ни потърсите на място, по телефона или на e-mail и наш служител ще се свърже с Вас за да предложи конкретни услуги.

 

aдрес: гр. Ловеч, ул."Св. Св. Кирил и Методий" №28,

бл. Армеец; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

тел: 068/602 928; 0876 55 25 72

 

В „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА“ - ГР. ЛОВЕЧ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ КВАЛИФИЦИРАНА ПОМОЩ И УСЛУГИ ОТ НАШИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ:

 1. Весела Цанкова- мениджър СУ, юрист, експерт социални дейности, с 10 год. професионален опит в системата на социалните услуги.
 2. Милена Иванова- социален работник
 3. Ралица Михайлова- психолог
 4. Венета Петкова- психолог
 5. Деница Христова - сътрудник социални дейности 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА

Всеки потребител или негови роднини имат право да подават жалби в писмена или устна форма.

 1. Жалби се подават до Мениджър социална услуга – в устна или писмена форма, до Управителен съвет на СГИ- гр. Ловеч“- в писмена форма;
 2. Всяка жалба се вписва в регистър за жалбите и се разглежда от Комисия по жалбите, сформирана със заповед на Мениджър СУ .
 3. Срокът за разглеждане на жалба е 7 дена. Комисията изготвя доклад по случая, въз основа на който се изготвя писмен отговор до жалбоподателя.
 4. Срокът, в който се уведомява жалбоподателят е 10 дни от датата на разглеждане на жалбата или по-кратък, ако обстоятелствата го изискват.
 5. Несъгласия с решенията и констатациите на Комисията по жалбите могат да бъдат отправени до Мениджър на ЦОП, по установения вече ред.
 6. Не се ограничават проблемите, по които могат да се подават оплаквания.

При повторно постъпване на жалба:

 1. Ако се отнася до предоставяната социална услуга Център за обществена подкрепа – по жалбата се свиква Комисия по жалбите в разширен състав, плюс двама допълнителни членове, които са представители на външни институции – ДСП, Община Ловеч и др.
 2. Комисията работи по установения по-горе ред.