Отчет за дейността на ЦОП - Ловеч през 2015г.

Адрес на ЦОП

 

гр. Ловеч, ул. Св. Св. Кирил и Методий № 28, бл. Армеец

Телефонен номер

 

0876552572; 068/602928

Електронна поща

 

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

Интернет страница

 

http: www.sgilovech.com

 

Официален представител

 

Весела Цанкова- Мениджър социална услуга

Електронна поща на лицето за контакти

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;

Изпълнение на програмата за социалната услуга

 В „Център за обществена се предоставят социални услуги в общността, приоритетно на деца от рискови групи, включително работа с разширеното семейство и институции и организации, имащи отношение към закрилата и развитието на децата от рисковите групи.

Целевата група включва:

• Деца до 18 години в риск:

- жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

- за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

- необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище.

и техните семейства

• Деца до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании;

• Деца и младежи, настанени в услуги от резидентен тип;

• Младежи, напускащи услуги от резидентен тип;

• Бременни жени, родители/ законни представители на дете в риск, за които ОЗД/Д"СП" е насочила за специфична подкрепа или съдействие;

• Родители и семейства от общността;

Капацитетът на “Център за обществена подкрепа” е от 20 места.

В работата при предоставяне на социалната услуга се спазват следните принципи:

• Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;

• Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;

• Зачитане на достойнството и личността на детето;

• Уважение към личната история, религиозна, етническата и културна идентичност на детето и семейството му;

• Зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване;

• Индивидуален подход на интервенциите при работа по случай;

• Доброволност за ползване на социалните услуги, предоставяни в ЦОП;

• Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация и подкрепа.

• Проява на толерантност и разбиране от страна на персонала към различията и многообразните потребности на децата.

• Работа в екип и междуинституционално сътрудничество.

При предоставяне на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“, се извършва превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Срок за отчитане

01.01.2015г.- 31.12.2015г.

Изпълнение на дейностите по програмата

„Център за обществена подкрепа“ предлага комплекс от социални услуги в подкрепа работата на системата за закрила на детето, както по идентифицирани от отдел „Закрила на детето“ случаи, така и при самозаявили се потребители/ семейства. Дейностите са индивидуални и групови, по случай или с цел превенция, на място - в офиса на ЦОП или мобилни - на терен. В дейностите са въвлечени всички заинтересовани страни - Дирекция „Социално подпомагане“, Община Ловеч, училища, семействата на децата в риск, лица в общността, които могат да окажат подкрепа по определения случай.

Насочването към ползване на услуги в ЦОП на целевите групи услуги става чрез:

А) Отдел „Закрила на детето" (ОЗД) в Дирекция „Социално подпомагане" (Д"СП")-101 случаи с направления и заповеди от Отдел „Закрила на детето“

В) Самозаявили се клиенти, които по собствена преценка са се насочили към ЦОП- 248, от които 30 са с еднократни консултации, а останалите са обхванато в еднократни и модулни групови обучения, с цел превенция на рискове или усвояване на социални умения и подкрепа индивидуалното развитие.

      Общият брой на потребителите на Център за обществена подкрепа през 2015г. е 328 потребителя, от които:

Работа по случаи- 83 деца и 51 родителя

Деца и родители, еднократни консултации- 30 бр.

21 бр. групови работи и тренинг-обучения деца от ЦНСТ за деца лишени от родителски грижи- 25 деца

Информационна кампания с цел превенция и групова работа на тема: ,,Убий  скоростта!‘‘, проведена на сцената на пл. Т.Кирков- 25 деца.

Информационна кампания в ОУ „Хр. Никифоров“-гр. Ловеч на тема „Превенция на насилието“- 70 деца

Тренинг- обучение- 4 модула  в ОУ „Хр. Никифоров“-гр. Ловеч на тема „Заедно за училище без насилие“ 25 деца

Услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.

Програма „Бременност в риск"- Програмата през годината е насочена към непълнолетни бременни и семейства на непълнолетни, в които е установен риск от изоставяне на децата. Семействата са предимно многодетни и/или от маргинализирани общности, с нисък социален статус. Характерно за тези случаи е високата степен на недоверие при първоначалното взаимодействие със специалист и изискването на специфичен подход за изграждане на доверителни отношения. Едни от основните цели за ефективност на услугата са потребителите да спазват предварително уговорените графици за посещение на Център за обществена подкрепа, както и да изпълняват договорените ангажименти по време на срещите.

Работи се по  7 случая на непълнолетни бременни и бременни в риск от изоставяне на детето. Извършват се регулярни срещи за проследяване на случая, дават се насоки за развитие и се провеждат социално-обучителни беседи. В един от случаите е постигнато продължаване на обучението до завършване на средното образование от непълнолетната, работи се по посока сключване на брак с бащата на детето и осигуряване нормална семейна среда за отглеждане на детето. Една непълнолетна майка, с която е работено, завърши средното си образование, а за друга предстои да се реинтегрира в образователната система през предстоящата нова учебна година.  На една непълнолетна родилка е оказано съдействие за получаване достъп до здравеопазване, след поредно забременяване, както и се работи за усвояване умения за семейно планиране. Работата в това направление продължава.

На потребителите се оказва социално-психологическа подкрепа, както и се работи активно с разширеното семейство. Периодично се изготвят доклади към Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Ловеч.

Програма „Обучение за позитивно родителство" – За периода е работено с 51 родители/настойници, от които 28 са с направление/заповед за ползване на услугата от Дирекция „Социално подпомагане“ и 23 са самозаявили се в ЦОП. Работи се за повишаване на родителския капацитет в различни области в зависимост от възрастта и потребностите на децата.  Работи се индивидуално с деца, с родители и с членове на разширеното семейство.

Предоставят се консултации от специалисти в ЦОП и се извършва наблюдение и консултиране на място в дома на потребителя, чрез извършване на мобилна социална работа.

В резултат на работата положително приключилите случаи са 27, по 12 случая продължава работата, а 12 са приключили поради изтичане срока на договора.

Услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в институции.

През периода е проведена работа с две деца, настанени в ЦНСТ, във връзка с предстояща реинтеграция в семейството и с други две деца, реинтегрирани от приемно семейство.  Работено е по посока адаптация към новата среда и планирана раздяла със старата, както и към промяна на стереотипните очаквания на детето, свързани с ежедневието му. Реинтеграцията и на четирите деца е успешна.

Подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции и услуги от резидентен тип.

За периода е проведена работа с 25 деца, настанени в ЦНСТ, като с 11 от тях е работено индивидуално по направление, а с останалите по заявка от Ръководители на ЦНСТ индивидуално и в група. Всички деца от ЦНСТ са включени в групови дейности и обучения с превенционно- обучителен характер и за организация на свободното им време. Една от основните цели в социалната работата с деца, настанени в резидентни услуги, е да се подпомогне тяхното социално включване в общността, да се предотврати социалната им изолация, /да не се чувстват отхвърлени/, да се подкрепи тяхното индивидуално развитие и усвояване на личностни умения и умения за планиране на живота си. Особено характерно за целевата група е затрудненото личностно израстване поради липса на емоционално- поведенчески примери от близък, доверен човек. Тази празнина, не може да се запълни напълно от външни специалисти, но ние се стремим да изграждаме тези така необходими на децата доверени отношения, които да намалят негативните ефекти от липсата на родителският пример и авторитет. Следва да се отбележи, че в резултат на изградените позитивни и уважителни отношения между деца и специалисти, при повечето от децата са подобрени умения за позитивно общуване в група, спазване на правила, включително за лична хигиена, когато посещават Центъра, зачитане на авторитети, освен това всички деца, по време на посещенията си и в дейностите с наши служители, спазват уважителен тон помежду си, което показва, че средата и отношението към децата е един от определящите фактори за тяхното поведение.

През годината ангажирахме децата с редица съобразени с възрастта и способностите им дейности, които да подпомогнат тяхното личностно развитие и израстване. Някои от тях бяха включени в доброволчески дейности за приготвяне на храна в Кухня за социално слаби към Ловчанска църква /ежеседмично/, други доброволно се включиха със служители на „Център за обществена подкрепа“ за извършване на текущ ремонт в една от техните спални в ЦНСТ и в стаите на Наблюдавано жилище /двукратно/. Децата заедно с нашите служители избраха интериора за една от терасите в „Център за обществена подкрепа“, която беше отремонтирана и превърната в кът за игра. Целта на тези дейностите беше да се преодолее консуматорското отношение, което децата в резидентни услуги развиват и да се научат да помагат на околните за подобряване на заобикалящата ги среда, както ида усвоят умения, които ще са им полезни в живота им занапред.

Друго съществено направление в дейността е целенасоченото засилено взаимодействие с управител и социални работници в ЦНСТ. През годината многократно се проведоха срещи между екипите за да се координира и съгласува индивидуалното планиране за отделните деца. В резултат е уговорено регулярно сътрудничество и взаимодействие.

Проведени групови дейности и обучения с деца от ЦНСТ през годината:

·         Тренинг-обучение „Зависимости-видове, влияние върху поведението и отражение върху физиологията на човек‘‘; участници – 6 бр.;

·         Тренинг-обучение на тема: ,,Постигане на ефективна комуникация, чрез преодоляване на мнителността, провокирането и склонността към конфликтно решаване на противоречията‘‘; участници - 8бр.;

·         Групова работа с деца от ЦНСТ на тема „Превенция на насилието“- 20 участника

·         Групова работа на тема: ,,Баба Марта‘‘,проведена в ЦНСТ участници-7 бр.;

  • Групова работа с деца за изработване на календар с рождени и именни дни- 12 деца.

·         Групово работа ,,Нарисувай ми усмивка‘‘,участници-13 бр.;

·         Групово работа ,,Цветница‘‘,участници- 11 бр.;

·         Групово работа ,,Великден‘‘; участници-14 бр.;

·         Лятна програма ЦОП с деца, настанени в ЦНСТ и в риск от общността- девет групови работи общ брой участници- 30

·         Групова работа на тема: „Да рисуваме заедно“- 7 участника

·         Групово работа ,,Хелоуин‘‘,участници-12 бр.;

·         Групова работа на тема: „Изработване на коледни картички“, 19 участника

·         Групова работа на тема: „Приготвяне на коледна баница с късмети“-15 участника.

популяризирано на http: www.sgilovech.com, секция новини и секция социални услуги/център за обществена подкрепа/галерия.

За всяко дете е определен ключов специалист като се работи комплексно от мултидисциплинарен екип и в партньорство с ментор/възпитател/управител на ЦНСТ.

Социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства. Превенция на отпадането от училище.

За периода специалисти от ЦОП работят по 17 случаи на социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства и 8 случая, които са в риск от отпадане от училище.

В дейността са привлечени децата, техните родители и учители. С детето се работи в две направления-  придобиване и компенсиране на знания от учебния материал, включително от предходни учебни години- работи са изграждане основа, която да спомогне развитието на лични умения за разбиране и възприемане учебния материал. Второто направление е предоставяне на психологична подкрепа за преодоляване предпоставките за липсата на интерес към образованието. Работи се успоредно с родителите- в индивидуални сесии и заедно с детето за подобряване общуването родител- дете, тъй като семейната среда е една от основните за комплексното развитие на детето, включително в образователно отношение.

Ключовият социален работник поддържа връзка с класният ръководител на детето с цел ангажирането му в процесите.

Подкрепа и консултиране на семейства от общността.

За периода е извършена работа по 25 случая на деца от общността и 23 родителя, потърсили подкрепа от Център за обществена подкрепа. В процесите се въвличат членовете на семейството и други заинтересовани страни. Предоставя се социална и психологическа подкрепа и консултиране.  Услугата цели развитие на родителските способности и умения, мобилизиране на вътрешните ресурси за справяне с трудностите при отглеждане и възпитание на децата.

Обучение на кандидат-осиновители- През периода са обучени 5 семейства на кандидат- осиновители, 1 от които се отказаха в процеса на осиновяване.  

Обучени са и две семейства на кандидат-приемни родители.

 Мобилна социална работа /услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси/.

За периода мобилни социални услуги са предоставени на потребители по 38 случая. В дейността се ангажира както индивидуалния потребител така и членовете на разширеното му семейство.

Услугите са предоставени на територията на Община Ловеч, включително крайни квартали- Дръстене, Гозница и Сенен тепе и в 6 малки населени места от общината. Целта на услугата е непосредствено наблюдение развитието случаите и осигуряване достъп до социални услуги за групи, затруднени да ползват социални услуги в Център за обществена подкрепа.

Услуги по превенция на рисково поведение на деца и младежи от общността.

През отчетният период са предоставени интегрирани в образователната система социални услуги, насочени към превенция на широкоразспространени рискове в днешното общество- насилие сред деца в училище, трудности в общуването и отпадане от образователната система. Дейността се извършва в партньорство с учебни заведения, с цел недопускане и преодоляване на рисковете в едно начално ниво.

Извършените дейности и обучения са:

Информационна кампания в ОУ „Хр. Никифоров“-гр. Ловеч на тема „Превенция на насилието“- 70 участника

Тренинг- обучение с шест модула в ОУ „Хр. Никифоров“-гр. Ловеч на тема „Заедно за училище без насилие“ 23-ма участника, през 2015г. са проведени първи обучителен модул на тема: „Аз и моето семейство“ и втори модул на тема: „Как да се заявя в група от връстници“, следващите предстоят през 2016г. популяризирано на http: www.sgilovech.com, секция новини.

Тренинг-обучение на тема: ,,Превенция на отпадане от училище‘‘- 19 участници- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Провеждане на кампании.

Актуален на днешното ежедневие проблем, е свързан с безопасността на децата на пътя. През 2015г. проведохме информационна кампания с цел превенция на риска на тема: ,,Убий  скоростта, спаси дете!‘‘. Кампанията беше насочена от една страна към водачите на МПС /съвместна акция с КАТ- информиране и разпространение на информационни материали/, а от друга страна към обучение на деца за безопасно движение на пътя, чрез интерактивна презентация на сцената на площад Т. Кирков. В информационната кампания и интерактивното обучение се включиха 25 деца.

 Тренинг-обучение на тема: ,,Превенция на отпадане на учениците от училище‘‘- 19 деца За всеки случай е заведено досие, изготвена е оценка на потребностите, индивидуален план за грижи, сключен е договор с потребителя и/или негов законен представител. Плановете за грижа се разглеждат на 6 месеца или при промяна на обстоятелствата. В планирането участват и потребителя/ законния му предтавител и заинтересованите страни.

 В целият процес на предоставяне на социалната услуга детето и неговото семейство получават комплексна социална и психологична подкрепа.

 

Съотносимост към критериите и стандартите за социалната услуга

Дейността на „Център за обществена подкрепа“ се документира и управлява чрез разработени правила и процедури, в съответствие с НКССУД.

• Регистър на потребителите на услуги в ЦОП

• Правилник за вътрешния трудов ред

• Правилник за вътрешния ред;

• Писмено разработена процедура за набирането, подбора и обучението на персонала;

• Писмени правила за съхранение, предаване и споделяне на информация.

• Документация за безопасни условия за труд: Административна заповед; Тетрадка за първоначален и периодичен инструктаж; Служебни бележки за преминалите първоначален инструктаж;

• Регистър за входяща и изходяща кореспонденция;

• Заповедна книга;

• Дневник за посетителите в ЦОП;

• Писмена процедура за подаване и разглеждане на жалби и сигнали от децата, техните родители, настойници/попечители или от лицата, които полагат грижи за детето, и от персонала;

• Дневник за регистриране на постъпилите жалби и оплаквания;

• Документация по пожарна безопасност;

• Дневник на извършени консултации - при пръв контакт със самозаявил се клиент и еднократни консултации;

• Писмена процедура и книга за вписване на възникнал инцидент е дете;

• Книга за приети дарения и съпътстващи приемно-предавателни протоколи;

• Писмена процедура за защита от насилие, злоупотреби и дискриминация.

• Процедура за вътрешен контрол за дейността на ЦОП, както и върху качеството на предоставяните услуги.

• Писмена методика за предоставяне на услугите в ЦОП.

• Досие за всеки потребител.

• Трудови досиета на служителите.

• Регистър на инцидентите, в който се описват и причините, довели до тях.

Изпълнението на служебните задължения от отделните служители са атестира, на основание вътрешна Процедура за атестиране на служителите по предварително утвърдени критерии- междинно на шестмесечие и годишно до 30 ноември.

Всеки служител има план за развитие и обучение, като през 2015г. служителите на ЦОП са преминали през обучения и обмяна на опит, както следва:

1.  Вътрешно начално обучение на новоназначени служители, което обхвана Методика за предоставяне на социалнатa услуга, вътрешни правила и процедури при предоставянето на социалната услуга. Правила за документооборот;

2.  Обучение за работа в екип

3.  Обучение по вътрешна система за финансово управление и контрол.

4.  „Провеждане на обучение на кандидат- осиновители“, проведено от Международна социална служба

5.  „Европа - близо до мен“- електронно обучение по Национална програма на младежта  2011-2015г.

6.  Разработване и управление на социални проекти по оперативни програми- ОП РЧР 2014-2020

7.  „Практически акценти при прилагане на СФУК. Годишно докладване, годишна инвентаризация и бракуване на активи. Външен одит“

8.  Конференция „Демокрация и гражданско участие“- организирана от Институт „Отворено общество“

9.  Бизнес модели на социалното предприемачество - обучение на фондация Reach for chance- Bulgaria.

10.    Обмяна на опит с ЦОП- В. Търново.

11.    Международен семинар „Да работим заедно за прехода от институционална грижа за грижа в общността“, проект „Подкрепа“ на ДАЗД

12.    Участие в приемна на АСП и НАСО

13.    Осигурена е ежемесечна супервизия за служителите на ЦОП- гр. Ловеч

 

ОТЧЕТ ПО ВЪТРЕШЕН МОНИТОРИНГ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕТИТЕ АНГАЖИМЕНТИ

 

Във връзка с осъществяване вътрешен мониторинг по отношение на поетите ангажименти за изпълнение на Договор за възлагане управлението на социалните услуги „Център за обществена подкрепа“, „Център за социална рехабилитация и интеграция“ и „Наблюдавано жилище“ се прилага система за финансово управление и контрол, която включва оценка и управление на риска, счетоводна политика, правила за работната заплата, предварителен и последващ контрол по разходването на средства, процедура за вътрешен контрол върху работата на персонала и качеството на предоставяните услуги, която включва проследяване спазването на вътрешните правила и процедури, правилника за трудовия ред и вменените задължения по длъжностна характеристика на служителите, изпълнение на дейностите, заложени в седмична програма, дневния режим, графиците за индивидуална и групова работа, етичния кодекс за работа с деца; по целесъобразното закупуване и изразходване на материални средства, проверка на касова наличност и събираемост на таксите /дават се ежемесечно справки в Община Ловеч/, целесъобразност на изразходване на дарения в пари и натура; за спазване на здравословни и безопасни условия на труд, санитарно-хигиенно състояние на помещенията и опазване на материалната база.

 В резултат на политиката за икономичност и целесъобразно разходване на бюджета и осъществяваният непрекъснат процес на мониторинг на разходите за ток, вода и газ са реализирани мерки за намаляване разходите за битови сметки, които резултати ще могат да се отчетат през следващата календарна година, когато ще имаме база за сравнение. /тъй като управляваме услугите от 1г. и 3м./

Икономисаните средства са насочени към осигуряване на разнообразни по вид материали за обезпечаване обучения, тренинги, арт-терапия и трудотерапия в социалните услуги, което доведе до повишаване качеството на социалните услуги, както и за въвеждане на система за стимулиране на служителите, съобразно изпълнението на задълженията и постигнатите резултати.

С цел получаване на повече и актуална информация, контрол и поддържане на връзка с родителите и близките на клиентите, поддържане на тяхната заинтересованост и съпричастност към бъдещото обучение, социална подкрепа и развитие, са проведени анкети за обратна връзка, като над 90% от потребителите изказват пълна удовлетвореност от услугите, а останалите дават препоръки за допълване и надграждане на услугите.

С цел прозрачност ни разширяване достъпа до социалните услуги информация за вида услуги, видове дейности, целева група, към която са насочени, ред за ползване на услугите, вътрешни правила и процедури, включително Процедура за подаване на жалби, са достъпни за широката общественост на интернет сайта на сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“, с адрес http: www.sgilovech.com, за който сайт потърсихме източници на финансиране извън социалните услуги по проект финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. Сайта продължава да се актуализира, тъй като функционира едва от 3 месеца. Публичност на дейностите и процедурите за подбор на персонал беше осигурена и чрез facebook профила на сдружението с наименование: Граждански инициативи- гр. Ловеч, чрез профила на сдружението в jobs.bg и чрез НПО порталът: http://www.ngobg.info/

На информационно табло са поставени информационни материали табла с информация за:

- лицензии на Сдружението;

- представяне на дейностите в услугите;

- работно време на персонала и съответните консултативни кабинети;

- програми и графици за дейности;

- процедури по жалби;

- вътрешни правила в социалните услуги;

- други възникнали съответни нужди във времето.

Към всяка услуга е сформиран съвет на потребителите, който дава обратна връзка с предоставянето на социалните услуги.

 

 ДРУГИ

 

Имайки в предвид непрекъснатото взаимодействие и допълняемост на резидентните услуги- „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи и „Защитени жилища“ с предоставяните от нас съпътстващи услуги „Център за обществена подкрепа“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция“, за създаване по- благоприятна среда за развитие и повишаване като цяло качеството на социалните услуги в Община Ловеч, през 2015г. сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ спечели и стартира реализацията на проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. по приоритет „Насърчаване на демократичните ценности, включително защита правата на човека“, а специфичната му цел е „Популяризиране и защита на основните човешки права, демократичното участие и честния избирателен процес“. Общата стойност на проекта е 19 899,04 евро, а продължителността му- 10 месеца.

Проект „Въвеждане на добри практики за равнопоставеност на хората с увреждания, изведени от институции“ се реализира в отговор на установена потребност от подкрепа в адаптацията на 42 деца и младежи с различни форми и тежест на увреждания, настанени през 2014г. в резидентни услуги- „Центрове за настаняване от семеен тип“  в гр. Ловеч. В рамките на проекта се осигурява и гарантира независима и обективна подкрепа и информираност на децата и младежите, за защита на фундаменталните им права, регламентирани в Конвенцията за правата на хората с увреждания, както и обучение и методическа подкрепа на служителите в резидентните услуги.

С извършените по проекта сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ осигури безвъзмездна подкрепа за служителите на „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи с увреждания и „Защитено жилище“ за младежи с увреждания изпълнение на критерий 3 към стандарт 6 и критерий 1, стандарт 22, към приложение 3 на Наредба за критериите и стандартите за предоставянето на социални услуги за деца и изискванията за осигуряване на супервизия и обучение на служителите, регламентирани в Методика за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище“, които са нормативно определени и задължение на доставчика на социалната услуга. В този смисъл оказахме подкрепа за развитието на резидентните услуги.

Цялостната политика на сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ в сектор социални услуги има за приоритети: повишаване на качеството на социалните услуги и резултатите от тях; засилване взаимодействието и синхронизиране подходите между отделните социални услуги за по- добър и оптимален полезен резултат за децата/потребителите; периодично преразглеждане на поставените цели, отчитане на успеваемостта и поставяне на нови цели, стимулиращи развитието както на социалните услуги, така и на отделното дете/лице; непрекъсната обратна връзка  от потребителите; уважение и стимулиране на човешките ресурси, непрекъснато обучение и обмяна на опит, подкрепа за повишаване на квалификацията и ефективността на работа; търсене на допълнителни източници на финансиране чрез проектни дейности за надграждане на съществуващите дейности и повишаване на качеството им.