Отчет на дейността "Център за обществена подкрепа"- Ловеч за 2014г.

Наименование на услугата:

„Център за обществена подкрепа“ - гр. Ловеч.

Точен адрес на предоставяната услуга: (област, град/село, ул. №)

гр. Ловеч, ул. Кирил и Методий №28, бл. Армеец 3, вх.Б, ет.1, ап.3.

Телефон /E- mail:

068/602 928, 0876 55 25 72 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Лице за контакт:

Весела Цанкова

Капацитет на услугата:

20

Целеви групи:

  • Деца от 0 до 18 години в риск:
  • жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;
  • за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;
  • с увреждане;
  • необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище и техните семейства
  • Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании;
  • Деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип;
  • Младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип;
  • Бременни жени, родители/ законни представители на дете в риск, за които ОЗД/Д"СП" е насочила за специфична подкрепа или съдействие;
  • Родители и семейства от общността;

Общ брой деца, ползвали услугата през 2014: От тях:

48

- брой деца, ползвали услугата с направление/заповед от ДСП или съдебно решение:

33

- брой деца, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

15

Общ брой родители /настойници, ползвали услугата през 2014 г.: От тях:

28

- брой родители /настойници, ползвали услугата с направление от ДСП:

20

- брой родители /настойници, ползвали услугата със заповед от ДСП:

3

- брой родители /настойници, ползвали услугата без съдействието на ДСП/ОЗД:

5

Общ брой потребители на услугата (всички клиенти през годината ):

76

Общ брой случаи, по които е работено през годината: От тях:

104

- брой затворени/ приключени случаи през 2014 г. поради изтичане на срока за работа с клиента:

47

- затворени/ приключени случаи през 2014 г. поради отказ на клиента да сътрудничи:

10

- брой затворени/ приключени случаи през 2014 г. с положителен ефект: От тях:

47

- работата е довела до отпадане на риска за детето

40

- работата е довела до промяна в мярката за закрила, по-благоприятна за детето

2

- друго / моля, опишете

7 случая на преместили се клиенти на територията на друга община и 1 случай- преместила се в чужбина.

Провеждани ли са през 2014 г. обучения за персонала, пряко извършващ услугата:

а) да / вътрешно начално обучение на всички служители, което обхвана Методика за предоставяне на социалнат услуга, вътрешни правила и процедури при предоставянето на социалнта услуга. Правила за документооборот. Обмяна на опит с ЦОП- В. Търново. Участие в работна среща по проект „Подкрепа“ на ДАЗД в гр. Троян

Провеждани ли са външни супервизии на екипа на услугата:

а) да / ежемесечно са провеждани групови и индивидуални супервизии- 3 бр. групови супервизии, 12 индивидуални супервизии- 7 обхванати специалисти- 1 управител, социален работник- 2 лица, психолог- 3 лица, 1 сътрудник социални дейности.