На символична церемония временно изпълняващият длъжността кмет на Община Ловеч връчи ключовете на обновената сграда на Център за обществена подкрепа- Ловеч

Днес 29 октомври 2019г. на символична церемония, Венцислав Христов- временно изпълняващ длъжността кмет на Община Ловеч, предаде ключа на преустроената и новооборудвана сграда на Център за обществена подкрепа- гр. Ловеч, на екипа на управляващ услугата. Социалната услуга ще се помещава на новия адрес в кв. Дикисана, ул. Иларион Ловчански №1, на партерния етаж на ж.бл. Октомври. Извършеното преустройство на административното помещение е ремонтирано, обзаведено и оборудвано по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“ на оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Чрез изградената по проекта „Синя стая“ в Центъра за обществена подкрепа и осигуреното специализирано оборудване ще се подобри значително възможностите за социална работа за деца и техните семейства в общината. Със заповед на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, капацитета на социалната услуга е увеличен от 20 на 45 места, като се очаква през следващата 2020 година да се надгради с 4 места за кризисно настаняване на деца и техните родители.

С надграждането на социалната услуга се очаква да се разширят дейностите и програмите за социална подкрепа на деца и семейства, включително в затворени общности и малки населени места в община Ловеч. Предвижда се освен осигуряване на планираното кризисно настаняване за деца, включително придружени от родител, да се доразвият дейностите по превенция на насилието в училище, подкрепа на семействата от общината, като се осигурява свободен достъп до социалната услуга.

От името на сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ изказваме благодарност на ръководството на Община Ловеч за провежданата последователна и устойчива социална политика в общината и проявена воля за развитието на сектора на социалните услуги в полза на хората от общността.