Четири ученически проекта се реализираха, в рамките на проект „От идеи и действия към гражданска осъзнатост в училище“

„Нашето място“, „Аз мога“, „Чети, бъди модерен“ са трите наименования на четири ученически инициативи, които се реализираха, в рамките на проект „От идеи и действия към гражданска осъзнатост в училище“ Четирите ученически проекта бяха планирани и изпълнени от учениците, които преминаха през 10 тематични обучения за повишаване на тяхната гражданска компетентност и медийна грамотност. В рамките на тези проекти, учениците от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Ловеч, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- с. Александрово и ОП „Панайот Пипков“- Ловеч създадоха собствени кътове, в общите пространства или в двора на училището си, в които да общуват, създават приятелства и не на последно място да мечтаят.

„Нашето място“, „Аз мога“ са два проекта, които се реализира от ученици и учители от ОУ „ Кирил и Методий“ – с. Александрово и ОУ „Панайот Пипков“- Ловеч.С доброволен труд учениците и учителите им подновиха пейки, изчистиха тревните площи и организираха приятно пространство за отдих на децата. Момичетата и момичетата взеха активно участие в поправка и боядисване на пейки и оградата до тях, организиране на пространства, насаждане на билки и дръвчета. Всички ученици участваха с огромно желание във всяка една последователност, необходима за достигане на краен резултат.

„Чети, бъди модерен“ е мотото на две групи ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Ловеч. Училището се включи на последващ етап в реализацията на проекта, но с активността си децата бързо надминаха всички очаквания. Веднага след приключване на пълният цикъл от обучения учениците инициираха създаване на собствени кътове за четене, според личните им интереси, в общите пространства на училището. Така в междучасията и след часовете, децата имат свое място, на което достъпът до знания не спира с края на училищния ден.

Сдружение „ Граждански инициативи“ – Ловеч, отчита голям успех, по извършването на проектните идеи, които бяха финансирани в рамките на проект „От идеи и действия към гражданска осъзнатост в училище“. Представители на сдружението проведоха тематични обучения по гражданско образование през последната година, които в резултат доведоха до гражданската активност на децата и повишаване на тяхната медийна грамотност. По време на срещите с децата, бяха дискутирани различни теми свързани с опознаване на техните населени места, осъзнаване на собствените си възможности, развитието им като граждани и европейци . С реализацията на своите идеи учениците доказаха, че всеки има нужда да бъде подкрепян и стимулиран, за да повярва в себе си и за да стане общността ни по- добро място за живот. Пета поред година сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ работи за мотивиране и въвличане на децата в доброволчески дейностите, за подкрепа и осмисляне на собствените възможности у младите хора- да участват в процеси, да развиват умения, да проявяват отговорност и опазват обществените блага, като сами участват в създаването им.

Гражданската ангажираност включва общности, работещи заедно, с цел запазване на обществените ценности или за промяна в общността, а учениците от четирите Ловешки училища го доказаха с труда си.

Настоящата публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България." www.activecitizensfund.bg.