„Вход за граждани“ стартира в община Ловеч с обновяване на общинския сайт

Повече и по-достъпна информация относно COVID-19 и мерките за справянето с епидемичната обстановка вече има на интернет страницата на община Ловеч. Подобренията са резултат от съвместната работа на Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право с община Ловеч и сдружение „Граждански инициативи - Ловеч“ в рамките на инициативата „Вход за граждани“.

Целта на „Вход за граждани“ е да „срещне” гражданите и гражданските организации с публичните институции на местно ниво при вземането на важни решения за съответната общност чрез въвеждане на нови инструменти за участие. Инициативата се реализира в 7 пилотни общини, като в Ловеч фокусът е по-различен: гражданското участие в условията на кризисната обстановка. Организациите предлагат цялостен пакет от мерки за координация и взаимодействие между местни власти и граждани конкретно по време на криза.

Разработените предложения за мерки, които предстои да бъдат прецизирани и адаптирани спрямо реалните нужди в двете общини, включват механизми с по-универсален характер като алгоритъм за координация и вземане на решения в извънредна ситуация и насоки за обучение и работа с доброволци по време на криза. Предвидени са и решения на по-конкретни въпроси – например за управление на социалните услуги в рамките на извънредното положение, както и вече приложените мерки за подобряване достъпа до информация в общинския уебсайт относно действията по време и след извънредната ситуация.

„Усилията на българските общини да реагират бързо и адекватно на днешните предизвикателства трябва да бъдат отчетени, задачата не е никак лесна. Това, което с нашите колеги от Ловеч и Монтана ще направим, е да помогнем за по-доброто управление на кризисната ситуация по места в настоящия динамичен контекст. Искаме обаче да допринесем за възприемането на устойчиви механизми за вземане на решения и при потенциални следващи кризи от сходен характер“, споделя директорът на БЦНП Надя Шабани.

Адаптирането на „Вход за граждани“ спрямо ограниченията в настоящата обстановка, част от които вероятно ще се запазят и за определено време напред, включва още провеждане на онлайн обществени обсъждания. За да бъдат осъществени ефективно и качествено, за представители на общините и на местни организации ще бъдат организирани специални обучения.

„Това, че сме в извънредно положение, не бива да спира взаимодействието ни с местните власти. Просто трябва да приемем и усвоим алтернативните начини, чрез които да го продължим“, посочва Весела Цанова от СГИ - Ловеч. По думите на Ива Таралежкова тази инициатива извлича нещо положително от иначе тежката ситуация, в която се намираме у нас и глобално: „Щастливи сме и обнадеждени от ентусиазма, с който община Ловеч реши да се включи в нашата инициатива. Това е много добър знак, защото показва, че има желание за съвместна работа с гражданските организации, в унисон с принципите за добро и открито управление.“

 Tази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.