Червен домат нов занаят!

Програма за трудотерапия и обучение в трудови умения към център за социална рехабилитация и интеграция - гр. Ловеч. Основни цели: Провеждане на разнообразна по вид трудотерапия, ориентирана към индивидуалните нужди на потребителя. Обучение на потребители на ЦСРИ в трудови умения за подкрепа на трудовата им реализация. Подготовка за преход към социално предприемачество за осигуряване заетост на лица с увреждания или със затруднения при трудовата си и социална интеграция.

ПРОГРАМА ЗА ТРУДОТЕРАПИЯ И ОБУЧЕНИЕ В ТРУДОВИ УМЕНИЯ КЪМ
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ -
ГР. ЛОВЕЧ


Основни цели:
  1. Провеждане на разнообразна по вид трудотерапия, ориентирана към индивидуалните нужди на потребителя.
  2. Обучение на потребители на ЦСРИ в трудови умения за подкрепа на трудовата им реализация.
  3. Подготовка за преход към социално предприемачество за осигуряване заетост на лица с увреждания или със затруднения при трудовата си и социална интеграция.


Целеви групи: лица с увреждания или със затруднения при трудовата и социална интеграция, потребители на ЦСРИ - гр. Ловеч
Методи на работа: усвояване на практически умения.